Otevřený dopis poslancům PSP ČR s návrhem navýšení kapitoly MMR - dotace pro podporu památek

Věc

Navýšení rozpočtu dotačního programu pro podporu památek v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova v kapitole Ministerstva pro místní rozvoj a jeho zpřístupnění i jiným žadatelům než jsou obce    

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

Dovolujeme si se na Vás obrátit jménem Asociace pro podporu památek z.s. vzhledem ke kritické situaci, která hrozí v oblasti financování oprav památek v roce 2019. Podle stávajícího návrhu státního rozpočtu na rok 2019 by měly prostředky určené na opravu památek poklesnout proti roku 2017 o více než 40 %.

Vše způsobilo oznámení ministra zemědělství Ing. Miroslava Tomana ze dne 23.8.2018, že od roku 2019 ruší bez náhrady dotační program na obnovu památek ve venkovských oblastech.

 

Co tento krok znamená v praxi?

Dosud byla péče o památky rozdělena do gesce tří ministerstev:

-        Ministerstvo kultury ČR přispívá na opravy staveb oficiálně prohlášených památkami na základě zákona o státní památkové péči,

-        Ministerstvo zemědělství ČR přispívá na ostatní památkově hodnotné stavby, jež nejsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami – nejčastěji jde o kostely, kapličky, sochy či kříže ve venkovských oblastech,

-        Ministerstvo pro místní rozvoj ČR také přispívá na neprohlášené památky, ale pouze pokud jsou ve vlastnictví obcí.

 

Ministerstvo kultury přispívá na obnovu prohlášených památek cca 700 mil. Kč ročně, což evidentně není dost, ale tato částka se alespoň nominálně nesnižuje.

Ministerstvo zemědělství přispívá na obnovu ostatních památkově hodnotných staveb cca 500 mil. Kč ročně. Respektive roky zhruba tuto částku ročně přispívalo; v minulém programovém období EU na to využívalo evropské dotace v rámci Programu rozvoje venkova, pro současné programové období EU (2014 – 2020) už si tuto podporu z fondů EU nevyjednalo, ale zřídilo na podporu obnovy neprohlášených památek vlastní dotační program zhruba ve stejné výši. A protože je ve venkovských oblastech i dosti oficiálně prohlášených památek, přispívalo z tohoto fondu v menší míře i na jejich obnovu, pokud jim v témže roce nepřispělo na opravu Ministerstvo kultury.

Změna nastala letos, kdy Ministerstvo zemědělství náhle snížilo množství prostředků pro tento svůj dotační program z dřívějších cca 500 mil. Kč na cca 125 mil. Kč. A jak je uvedeno výše, před několika týdny ministr Miroslav Toman (ČSSD) rozhodl, že tento dotační program od příštího roku zruší zcela.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje dotace v řádově nižším objemu, před 3 lety poskytlo MMR na opravu neprohlášených památek cca 49 mil. Kč, loni už jen 23 mil. Kč a v roce 2018 už nic (dotační titul č. 4 v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova nebyl vůbec vyhlášen).

 

Po vlně zděšení a nesouhlasných reakcí vedení menších obcí a měst, ale i spolků a dalších organizací, které vyvolalo oznámení ministra Tomana, MMR ČR svůj dotační program na opravu neprohlášených památek nově „oživilo“ a alokovalo na něj v rozpočtu pro rok 2019 celkem 20 mil. Kč.

 

Takže na podporu obnovy památek (prohlášených i neprohlášených) šlo či půjde:

-   v roce 2017 cca 700 mil. Kč z MK ČR + cca 500 mil. Kč z MZE ČR + cca 23 mil. Kč z MMR ČR
    = celkem 1,223 mld. Kč

-   v roce 2018 cca 700 mil. Kč z MK ČR + cca 125 mil. Kč z MZE ČR + 0,- Kč z MMR ČR
    = celkem 825 mil. Kč

-   v roce 2019 cca 700 mil. Kč z MK ČR + 0,- Kč z MZE ČR + cca 20 mil. Kč z MMR ČR
    = celkem 720 mil. Kč

To znamená během dvou let (2017 – 2019) pokles prostředků na opravy našeho kulturního dědictví cca o 41 %!

 

Pokud by byl státní rozpočet schválen v této podobě, byly by neprohlášené památky zejména ve venkovských oblastech odsouzeny k zániku. Proto jsme se jako Asociace obrátili s žádostí o zásah na premiéra Ing. Andreje Babiše. Ten ve své reakci ze dne 18.9.2018 (Čj. 27521/2018-KPV) uvedl, že podle zákona č. 2/1969 (kompetenční zákon) spadá péče o prohlášené kulturní památky do gesce MK ČR a péče o neprohlášené památky do gesce MMR ČR. MZE ČR se má podle tohoto zákona zabývat jinými aktivitami.

 

„Ohledně rozšíření nabídky dotačních programů o další typy žadatelů, jiné typy objektů apod., Vám doporučuji se obrátit na MMR, MK a jednotlivé krajské úřady.“ zakončil svůj dopis premiér.

 

Ministerstvo kultury ČR se ústy svého mluvčího vyjádřilo k možnosti financování oprav neprohlášených památek odmítavě: „Ministerstvo kultury speciální dotační program od ministerstva zemědělství přebírat nebude. Ministerstvo kultury má svoje vlastní dotační finanční programy, z nichž se obnova kapliček, které jsou kulturními památkami, již dávno podporuje." Z vyjádření je zřejmé, že MK ČR je připraveno přispívat pouze na opravy prohlášených památek.

Příspěvky krajů jsou zanedbatelné (cca 1 mil. Kč ročně/kraj), přičemž některé (Královéhradecký, Moravskoslezský) na neprohlášené památky nepřispívají vůbec. Těžko se dá očekávat, že by kraje byly ochotny hradit 500 mil. Kč ročně na opravy neprohlášených namísto MZE ČR.

Zbývá tedy MMR ČR, které už svůj omezený program na podporu oprav neprohlášených památek má. Z něj ale přispívá jen na určité typy neprohlášených památek a navíc pouze na ty, které jsou ve vlastnictví obcí. A hlavně pro rok 2019 počítá pro tento program pouze s 20 mil. Kč, což je méně než 1/20 ve srovnání s prostředky na tento účel v rozpočtu na rok 2017. A k nějaké rychlé reakci na vzniklou krizovou situaci se nemá.

V dané situaci by bylo nejčistším řešením rozdělení péče o památky mezi MK ČR (prohlášené památky) a MMR ČR (neprohlášené památky). Znamenalo by to vytvořit pod gescí MMR ČR pro neprohlášené památky obdobu dotačních programů MK ČR (z nich může o dotaci žádat jakýkoli právní subjekt vlastnící kulturní památku, a to na jakýkoli typ kulturní památky). A v mezidobí zajistit financování oprav památek v roce 2019 alespoň ve stejné výši jako v roce 2017 s využitím modifikovaného dotačního programu MMR pro neprohlášené památky.

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, chceme Vás proto požádat o podporu pozměňovacího návrhu ke stávajícímu návrhu státního rozpočtu na rok 2019, který by:

1.      navýšil rozpočet dotačního programu pro podporu památek v kapitole MMR ČR (jde o dotační               titul č. 4 v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova) ze 20 mil. Kč na 500 mil. Kč,

2.      zároveň by formou doprovodného usnesení k návrhu rozpočtu vyzval MMR ČR, aby pro rok 2019  pro dotační titul č. 4 v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova:

         a.      zrušilo omezení, že žadatelem o dotaci může být pouze obec a odstupňovalo výši povinné  spoluúčasti podle typu žadatele,
         b.      umožnilo, aby o dotaci mohl žádat i jiný subjekt, pokud s tím vlastník památky vyjádří souhlas,
         c.      rozšířilo okruh typů památek, na něž je možno o dotaci žádat,
         d.      navýšilo maximální možnou částku, kterou je možno alokovat na jeden projekt,
         e.      umožnilo čerpání dotace i na obnovu zničených staveb podle dochovaných dokumentů (plány, fotografie, nákresy),
         f.       připravilo pro rok 2020 plnohodnotný dotační program pro neprohlášené památky a zajistilo jeho financování tak, aby souhrn prostředků určených ve státním rozpočtu na opravu památek (prohlášených + neprohlášených) meziročně neklesal.

 

Děkujeme Vám za pomoc při záchraně našeho kulturního dědictví.  

 

Za Asociaci pro podporu památek

 

 Ing. Jakub Děd & Dr. Michal Valenčík                                                                        

Asociace pro podporu památek
Terronská 579/21
160 00 Praha 6                                                             

Kontakt

E-mail:  jded@omniumos.cz      E-mail:  mivalencik@seznam.cz
Tel.:  739 385 928                       Tel.: 724 033 684  

 

 

Otevřený dopis poslancům PSP ČR je možné podpořit svým podpisem.

Děkujeme

 

 

Podpisy

Příjmení Jméno Telefon Email Datum
Poršová Simona 6***7 s***z 15.10.2018 18:33
Kycelt Miroslav 6***5 m***z 15.10.2018 18:32
Urbanová Marcela 7***4 m***z 15.10.2018 17:54
Novák Pavel 7***8 n***z 15.10.2018 17:33
Skružná Olga 7***2 o***m 15.10.2018 17:22
Kasíková Jana 3***7 p***z 15.10.2018 16:30
Drahoš Michael +***8 t***z 15.10.2018 16:25
Worm Oto 7***9 o***z 15.10.2018 16:24
Hrabec Josef 7***0 h***z 15.10.2018 16:17