Obnova kostela sv. Martina v obci Javorník v Krkonoších

Javorník        Barokní kostel sv. Martina byl postaven v letech 1707–08. Jeho stavitelem byl A. Parm z Hostinného, autorem kamenických prací byl K. Parm. Kostel již dlouhou dobu neslouží svému účelu a postupně chátrá. Kostel vykazuje významné poruchy statiky vč. masivních svislých trhlin ve zdech, prasklin v klenbách, uhnilých částí krovu, výskytu dřevokazných hub atd.


V polovině roku 2016 proběhlo první jednání s Římskokatolickou farností v Trutnově - Horní město o možnosti převodu kostela na spolek Omnium za účelem jeho záchrany. Jednání vč. podepsání příslušných smluv bylo dokončeno v srpnu 2017.

Fotogalerie ke dni převzetí kostela 

______________________________________________________________________________________________

Listopad 2018

Zahájeny práce na sanaci trhlin, jejich zainjektování a u vnějšího pláště sešití trhlin v horní části helikálními výztužemi. Ve vnitřním prostoru u vstupů a v sakristii budou klenby podepřeny dřevěnými výztužemi.

Říjen 2018

K dílčímu projektu injektování vnějších trhlin ve zdech kostela a jejich sestehování helikálními výztužemi bylo vydáno závazné stanovisko. Bohužel s omezením rozsahu prací, takže vyztuženy nebudou moci být všechny velké trhliny, ale pouze ty nad okny a dveřmi... Ale vzhledem k vývoji jsme rádi alespoň za toto.

Září 2018

Připraven dílčí projekt řešení trhlin ve zdivu z vnější strany objektu a podána žádost o závazné stanovisko.

K dílčímu projektu stažení staticky narušené konstrukce kostela předpínacími lany bylo vydáno závazné stanovisko, tentokrát zamítavé. Přestože v březnu 2018 toto řešení bylo označeno jako přípustné.

Červen 2018

Rozhodnutím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo zrušeno vydané závazné stanovisko k navrhovanému projektu řešení statiky kostela a vrácena zpět k projednání.

..... 

Další aktuality projektu

______________________________________________________________________________________________

NA OBNOVU KOSTELA SV. MARTINA V OBCI JAVORNÍK V KRKONOŠÍCH JE MOŽNÉ PŘISPĚT DAREM NA ÚČET SPOLKU OMNIUM - 2844188399 / 0800

Prostředky budou vynaloženy právě na obnovu kostela v Javorníku

Za každý i drobný dar děkujeme