Asociace pro podporu památek z.s. 

Adresa: Terronská 579/21, 160 00 Praha 6           IČ: 04833481

Asociace reprezentující celé spektrum příznivců a ochránců kulturního dědictví České republiky, zejména však spolků, fyzických osob, o.p.s. apod., které se přímo věnují záchraně a obnově kulturního dědictví.

  

Vize Asociace pro podporu památek

 Vizí Asociace pro podporu památek (APPP) je záchrana a obnova českého kulturního dědictví, podpora aktivit při jeho záchraně, obnově, digitalizaci, prezentaci a zpřístupnění kulturního dědictví veřejnosti včetně podpory odborných programů (školní, galerijní i muzejní), a to ve spolupráci s příslušnými akademickými institucemi, orgány státní správy a orgány místní samosprávy. 

Současně také zastupování a rozvíjení činnosti svých členů a poskytování odborného poradenství.

 

Členství v Asociaci pro podporu památek

Členství je dobrovolné.

Členství v APPP není spojeno s žádným vstupním nebo ročním poplatkem.

Členem APPP se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, nebo právnická osoba se sídlem na území členského státu Evropské unie.

Členství vzniká na základě podané přihlášky obsahující údaje určitým, nezaměnitelným a pravdivým způsobem identifikující zájemce o členství včetně uvedení důvodu jeho zájmu o členství a jím předpokládaného přínosu svého členství pro spolek, a jejím schválením a přijetím zájemce za člena spolku správní radou spolku.

O přijetí zájemce o členství za člena APPP rozhoduje správní rada na svém nejbližším zasedání kvalifikovanou 100% většinou všech členů správní rady.

 

Přihláška

Přihláška do Asociace ke stažení ZDE

Vyplněnou a podepsanou zašlete na adresu Terronská 579/21, 160 00 Praha 6, nebo naskenovanou na e-mail - jded@omniumos.cz.

V případě právnické osoby je nutný podpis osoby oprávněné jednat (statutární zástupce).

 

Více informací, kontakt:

Jakub Děd, Omnium z.s.

Tel.: 739 385 928

E-mail: jded@omniumos.cz