Archivy on-line

Název WWW
PORTÁL ARCHIVNÍCH FONDŮ A SBÍREK ČESKÉ REPUBLIKY
http://www.badatelna.eu/
eBADATELNA
http://ebadatelna.soapraha.cz/

Zpřístupnění digitalizovaných matrik z území Středočeského kraje uložené v SOA Praha

ACTA PUBLICA
http://actapublica.eu/

Platforma pro zveřejnění matrik Rakouska a České republiky, projekt Moravského zemského archivu

ARCHIVNÍ VADEMECUM
http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/

Zveřejněné digitalizáty archiválií a vyhledávat informace o archivních fondech a sbírkách Státního oblastního archivu v Litoměřicích a jeho organizačních složek – státních okresních archivů Ústeckého a Libereckého kraje

DIGIARCHIV STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V TŘEBONI
https://digi.ceskearchivy.cz/
DIGITÁLNÍ ARCHIV ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ
http://digi.archives.cz/da/
SBÍRKA MATRIK VÝCHODOČESKÉHO KRAJE SOA ZÁMRSK
http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/
ŽIDOVSKÉ MATRIKY
http://badatelna.eu/1073/inventar

Matriky židovských náboženských obcí v českých krajích - Národní archiv

ARCHIV UNIVERZITY KARLOVY
http://digitool.is.cuni.cz/R/5XJH4NFA3TIR1JEAVGAH6M4N3D235G8YHJSXCHHX3GB4EJDGS5-00973?func=collections&collection_id=2133

Archiv spravuje 176 různých fondů od roku 1358. Uchovává historické a současné písemné fondy zejména Univerzity Karlovy, Německé univerzity v Praze a písemnosti studentských spolků působících na území českých zemí. 

ARCHIV PRAŽSKÉHO HRADU
http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivPH/cz/t/1398710466-1637.htm

Archiv Pražského hradu při Kanceláři prezidenta republiky vznikl v roce 1920. Jeho počátky jsou spjaty s mírovými dohodami po skončení I. světové války a rozpadem rakousko-uherského mocnářství. 

PORTA FONTIUM
http://www.portafontium.eu

Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů, projekt Státního oblastního archivu v Plzni a Generálního ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově

MORAVSKÉ A SLEZSKÉ URBÁŘE PO ROCE 1372
http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/URB01/A8SL4DD2Bad3URB01.htm

Velmi ceněný archivní soubor moravských a slezských urbářů, urbáře jsou průběžně digitalizovány od roku 2012, možnost zobrazení lokace na mapách ad.

ADRESÁŘ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
http://chytiluv-adresar-1915.wz.cz/

Tzv. Chytilův adresář z let 1912-1915

DIECÉZNÍ ARCHIV BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉHO
http://monasterium.net/mom/CZ-DABB/archive

Zpřístupnění archivu prostřednictvím platformy MOM-CA

FAMILIA AUSTRIA
http://www.familia-austria.at/index.php/en/

Rakouská společnost pro genealogii a historii, vyhledávání

RETROSPEKTIVNÍ LEXIKON OBCÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE - 1869-2001
https://www.czso.cz/csu/czso/retrospektivni-lexikon-obci-stredoceskeho-kraje-1869-az-2001-n-ciuoqjw162

Abecední přehled obcí a částí obcí v letech 1869 – 2001 na území Středočeského kraje, produkt Českého statistického úřadu.

© 2016 Omnium